Skipp navigasjon

Kartlegging av NAV Arbeidslivssentres arbeid 

24.05.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Vi skal kartlegge NAV Arbeidslivssentres arbeid med å tilby tjenester til virksomheter med høyt sykefravær og frafall. NAV legger betydelige ressurser i arbeidslivssentrene, og prosjektet skal bidra til å øke kunnskapen om hvordan de arbeider for et mer inkluderende arbeidsliv. 

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. NAV Arbeidslivssentre ble etablert etter inngåelsen av IA-avtalen, og har vært en sentral del av NAVs arbeid med inkluderende arbeidsliv siden. NAV Arbeidslivssentre tilbyr bistand til virksomheter med høyt sykefravær og frafall, blant annet gjennom kompetanseheving innen systematisk sykefraværsarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det er manglende kunnskap om hvordan arbeidslivssentrene jobber i dag, og Oslo Economics og Kjetil Frøyland fra AFI skal bidra til å styrke dette kunnskapsgrunnlaget. 

I lys av nye oppgaver, og ny måte å organisere arbeidet på for NAV Arbeidslivssentre, er det behov for mer innsikt i sentrenes strategiske og operative vurderinger, leveranser til virksomhetene, systematikk i metoder og kunnskapsinnhenting, samt om virkningene av det arbeidet som utføres ved arbeidslivssentrene. Dette prosjektets formål er å skaffe til veie slik kunnskap. Prosjektet skal videre bidra til at arbeidet ved arbeidslivssentrene fortsetter å være kunnskapsbasert, ved å løfte fram lovende og gode modeller for arbeid og samhandling, som kan egne seg for en systematisk utprøving på et senere tidspunkt. Endelig rapport vil foreligge våren 2023. 

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler