Skipp navigasjon

Hvordan opplever barn og unge med flyktningbakgrunn integreringsprosessen i Norge?

12.05.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Utlendingsdirektoratet har anslått at det kan komme opp mot 60 000 ukrainske flyktninger til Norge som følge av den pågående krigen i Ukraina. Det er også forventet at en relativt stor andel av disse flyktningene vil være barn under 18 år. Norge har aldri før tatt imot så mange flyktninger på så kort tid. De seneste årene har det vært få flyktninger som har ankommet Norge, noe som har medført at tjenestene mange steder har blitt bygget ned. En økende strøm av flyktninger vil legge stort press på mottaksapparatet og flyktningtjenesten, samt på det øvrige tjenesteapparatet i bosettingskommunene.

Oslo Economics og Velferdsforskningsinstituttet NOVA gjennomfører for tiden et oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, der formålet er å utvide kunnskapsgrunnlaget om barn og unge i flyktningfamilier og deres opplevelse av integreringsprosessen. Oppdraget innebærer en generell kartlegging av hvilke opplevelser barn med fluktbakgrunn har i bosettings- og integreringsprosessen og i møte med det norske systemet. Videre skal vi kartlegge det samlede tjenestetilbudet rettet mot disse barna med fluktbakgrunn, samt forslag til hvordan tjenestetilbudet kan forbedres. Vi skal også spesifikt ta for oss situasjonen og utviklingen i bosettingskommunene som følge av krigen i Ukraina. Dette innebærer å kartlegge hvordan ukrainske barn opplever bosettings- og integreringsprosessen, å undersøke fortløpende hvordan kommunene jobber med oppskalering og tilpasning av sine tjenester, og å gi anbefalinger for god praksis når det gjelder å håndtere en flyktningbølge der det ankommer en stor andel familier og barn.

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler