Skipp navigasjon

Hvordan påvirker det videregående elever i Nordland å bo på hybel?  

09.05.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

En stabil og trygg bosituasjon kan være av stor betydning for trivsel, mestring og sannsynlighet for å fullføre videregående opplæring. I Nordland har elevnedgang ført til en innstramming i det videregående utdanningstilbudet. Det har gitt færre valgalternativer for elevene i fylket. Oslo Economics skal i denne sammenheng, på oppdrag for Nordland fylkeskommune, utarbeide et kunnskapsgrunnlag om hybelboere. Kartleggingen gjennomføres i hovedsak som en spørreundersøkelse blant videregående elever i fylket. Borteboende elever er en sammensatt gruppe, hvor en hybelboer defineres som skoleelever som av ulike årsaker må flytte fra foreldrenes hjem for å bo et annet sted for å få tilgang på ønsket/tilbudt utdanningstilbud.  

Et godt kunnskapsgrunnlag om elevgrupper som kan være i en sårbar situasjon, er kritisk for å kunne tilby et godt utdanningstilbud som er tilrettelagt for elevenes behov. Nordland fylkeskommunes viktigste mål i videregående opplæring er at flere ungdommer skal fullføre og bestå videregående opplæring. Fylkesrådet i Nordland er bekymret for om elever som har måttet flytte på hybel i forbindelse med videregående utdanning er tilstrekkelig modne til å takle hverdagslige rutiner. Det er i denne forbindelse at Nordland fylkeskommune har vedtatt at det skal gjennomføres en kartlegging av elever på videregående skole som bor på hybel, som Oslo Economics nå går i gang med å gjennomføre. Endelig rapport vil foreligge tidlig høsten 2022.  

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler