Skipp navigasjon

Digital hjemmeoppfølging som verktøy for bedre samhandling mellom sykehus og kommune

31.03.2022 - Helse og life science

Digital hjemmeoppfølging er bruk av teknologiske løsninger som gjør at pasienter kan følges opp av helse- og omsorgstjenesten hjemme. I en ny rapport har vi evaluert fem lokale prosjekter som, med tilskudd fra Helsedirektoratet, har jobbet med tjenesteforløp der digital hjemmeoppfølging initieres på sykehuset. Evalueringen viser at mange av pasientene på sykehuset er for dårlige til å starte opp eller ta stilling til en ny tjeneste, men også at det er et skifte i innstillingen hos helsepersonell der flere er mer positive til digital hjemmeoppfølging og samhandling på tvers av tjenestenivåer.  

Helsedirektoratet har de siste årene hatt prosjektledelsen for flere utprøvinger av digital hjemmeoppfølging for pasienter med kronisk sykdom. Utprøvingene har bidratt med viktig kunnskap om tjenesten, men har også avdekket et behov for mer kunnskap om samhandling om pasienter som mottar tjenester og oppfølging fra flere deler av helsetjenesten. Helsedirektoratet gjennomførte derfor i 2021/2022 en utvidet utprøving med mål om «å høste flere erfaringer med digital hjemmeoppfølging i samhandling mellom kommune, fastleger og helseforetak om en felles pasientgruppe».

Oslo Economics, Universitetet i Oslo (UiO) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet (NSDM) har evaluert utprøvingen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Utprøvingen har vist at det fortsatt er utfordringer knyttet til samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, blant annet på grunn av manglende integrasjon mellom løsningene for digital hjemmeoppfølging og sykehusenes systemer. Samtidig forteller aktørene i prosjektene at flere er mer positive nå enn tidligere, både til digital hjemmeoppfølging og til samhandling mellom tjenestenivåer.

En sentral erfaring fra utprøvingen er at det kan være utfordrende å inkludere pasienter på sykehuset. Pasientene har ofte opplevd en akutt forverring av helsetilstand, og de ønsker ikke å starte opp med en ny tjeneste i en situasjon som oppleves som uoversiktlig og alvorlig.

Både fastleger og ansatte på sykehus ser verdien av å ha tilgang til et utvalg av de pasientrapporterte dataene, og de ønsker i hovedsak mulighet til å se de siste måleverdiene og utvikling i disse over tid. Flere har understreket at det er viktig at det som oppleves som relevant informasjon ikke må drukne i annen informasjon, og at de derfor ikke ønsker tilgang til alt som samles inn.

Les hele rapporten her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler