Skipp navigasjon

Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker

23.02.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

NAV har ansvar for å sørge for tolketjenester til hørselshemmede, døve og døvblinde. For å dekke brukernes behov, er NAV avhengig av å benytte frilanstolker i tillegg til egne faste ansatte tolker. Det er derfor viktig at honorarsystemet for frilanstolkene støtter oppunder godt og hensiktsmessig samarbeid mellom partene, riktig og rettferdig kompensasjon og fordeling av oppdrag, samt forutsigbarhet og rette insentiver for frilanstolkene. På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal Oslo Economics, sammen med Proba samfunnsanalyse, gjennomføre en helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker. Oppdraget innebærer å vurdere handlingsrommet for endringer gitt ulik finansiering av tolkeoppdrag fra frilanstolker og fast ansatte tolker, vurdere konsekvenser av mulige endringer, og komme med anbefalinger for videre innretning av honorarsystemet.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler