Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse av Stillasbyggerne, Akershus universitetssykehus

07.02.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Stillasbyggerne er en Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) spesielt innrettet mot å følge opp barn i barnevernet, og utgjør en egen seksjon ved Akerhus universitetssykehus (Ahus). De hjelper kommunale barneverntjenester med å kartlegge og foreslå tiltak til barn og ungdom under omsorg (etter § 4-12 i barnevernloven). Målgruppen er barn og ungdom som bor i fosterhjem, på barneverninstitusjoner og i ettervernstiltak (0-25 år). Tjenesten er en hybrid av barneverntjenester, helsetjenester og konsulenttjenester, og er den eneste av sitt slag i Norge. Stillasbyggerne jobber på tvers av kommunegrenser, diagnostikk, mandat, sektorer og tjenester. De følger barnet eller ungdommen, og bistår i den kommunen barnet eller ungdommen er plassert i, uavhengig av hvilken kommune som har omsorgsansvaret og Ahus sitt opptaksområde. De ser særlig på samarbeidet mellom aktørene rundt barnet og hvordan en helhetlig hjelp kan koordineres, siden forskning har vist at det er nettopp dette er en utfordring. En av hoved­opp­gavene er å legge til rette for samarbeidet mellom barneverntjenesten, helsetjenesten, fosterforeldre eller institusjon, barnehage- og skolepersonell og andre samarbeidsaktører.

Oslo Economics har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tjenestetilbudet til Stillasbyggerne. Den samfunnsøkonomiske analysen inngår i et større beslutningsgrunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Rapporten fra arbeidet er tilgjengelig her.

Kontakt
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard
Relevante artikler