Skipp navigasjon

Kvalitetssikring av AIO-prosjektet Ålesund Sykehus

05.10.2021 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har på oppdrag fra Helse Møre og Romsdal HF gjennomført kvalitetssikring av konseptfasen (KSK) av AIO prosjektet (akuttmottak, intensiv og operasjon) ved Ålesund Sykehus.

Over de siste årene er det synliggjort behov for flere oppgraderinger av Ålesund sykehus. I 2020 godkjente styret i Helse Møre og Romsdal HF bygningsmessig utviklingsplan som ligger til grunn for videre arbeid med utvikling av bygg og eiendom. Det er gjennomført en konseptfase og det er anbefalt en samlet tiltakspakke som inkluderer tilbygg, ombygg og oppgradering av sykehuset.

Vår samlede vurdering er at grunnlaget for at prosjektet kan gå videre til forprosjektfasen er oppfylt. Økonomiske bæreevneanalyser og forhold knyttet til ivaretakelse av indre og ytremiljø ved samtidig bygging og drift, kan likevel med fordel utvikles noe fram mot endelig beslutning.

Våre vurderinger kan leses i rapporten her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler