Skipp navigasjon

Behandling av personvernopplysninger i registerdatastudie om bruk av migreneforebyggende medisiner

05.07.2021 - Helse og life science

Oslo Economics gjennomfører en registerdatastudie med data om bruk av migreneforebyggende medisiner fra Reseptregisteret på oppdrag for Novartis Norge. I løpet av det siste tiåret har mange nye behandlinger for migrene blitt tilgjengelige, og bevisstheten om migrene i samfunnet har blitt større. Samtidig er det behov for bedre forståelse av tilstandens utbredelse og behandlingspraksis i Norge. Denne studien tar sikte på å utforske hvor ofte og i hvilken rekkefølge migreneforebyggende medisiner (preventive drugs) blir forskrevet i Norge, samt å sammenligne behandlingslengde (retention) for ulike behandlingsalternativer. Resultatene tar sikte på å gi informasjon som kan bidra til å forbedre fremtidig behandling av migrene og avdekke udekkede behov i klinisk praksis i Norge. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med klinikere fra Universitetet i Bergen og Sandvika Nevrosenter.

Utvalget består av samtlige personer (≥ 2 år) registrert i Reseptregisteret som har fått utlevert legemidler med migrene som refusjonskode eller migreneforebyggende legemidler (triptaner);

  • ICD-10 kode G43, eller
  • ICPC-2 kode N89, eller
  • ATC-koder (N02C C01, N02C C02, N02C C03, N02C C04, N02C C05, N02C C06, N02C C07).

For denne populasjonen vil vi benytte data fra Reseptregisteret for perioden 2008 til 2020 med informasjon om legemiddelbruk (utleveringstidspunkt, type legemiddel, dose etc.), refusjonskoder og bakgrunnsopplysninger som kjønn, alder og bostedsfylke.

Prosjektet forventes ferdigstilt innen sommeren 2025, og personopplysninger slettes senest 31.12.2025. 

Novartis Norge finansierer prosjektet, men Oslo Economics er behandlingsansvarlig for forskningsprosjektet. Oslo Economics behandler personopplysninger konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
  • å få rettet personopplysninger om deg, 
  • å få slettet personopplysninger om deg, 
  • å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

Dersom du har spørsmål knyttet til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter som registrert i prosjektet, ta kontakt med Christoffer Bugge eller Oslo Economics personvernombud Susanna Sten-Gahmberg. 

Kontakt
Christoffer Bugge
Christoffer Bugge
Relevante artikler