Skipp navigasjon

Kartlegging av tilgang til avanserte terapier i Norge og utvalgte europeiske land

06.05.2021 - Helse og life science

Avanserte terapier er nye behandlingsprinsipp som baserer seg på å benytte genetisk materiale med formål om å regulere, reparere, erstatte, tilføye eller fjerne en gensekvens som forårsaker sykdom eller skade. Det er en ny teknologi både for klinikere, beslutningstakere og pasienter. De etablerte systemer for vurdering og godkjenning av offentlig finansiering er imidlertid ikke utformet med tanke denne typen behandlinger, og flere har identifisert et behov for å utvikle nye mekanismer for metodevurdering og finansiering. Oslo Economics har gjennomført en kartlegging av tilgangen til avanserte terapier i Norden, samt Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania og Italia. Kartleggingen viser at sammenlignet med andre europeiske land er tilgangen til avanserte terapier dårligere i de nordiske landene, og særlig Norge og Danmark.

Sammendraget av rapporten kan leses her.

Relevante artikler