Skipp navigasjon

Følgeevaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024

16.03.2021 - Helse og life science

Fastlegeordningen har vært en vellykket ordning som over flere år har vært en av de mest populære samfunnstjenestene i Norge. Samtidig har flere rapporter og undersøkelser de siste årene vist at ordningen har flere utfordringer. Dette gjelder blant annet høy arbeidsbelastning for fastlegene, at pasienter er misfornøyde med tilgjengeligheten til tjenesten, utfordringer knyttet til behandling av pasienter med store og sammensatte behov, og problemer med rekruttering til fastlegeyrket.

I mai 2020 la regjeringen fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten for årene 2020-2024. Handlingsplanen presenterer 17 tiltak som skal bidra til en fastlegeordning som er attraktiv for legene, gir allmennlegetjenester av høy kvalitet, og bidrar til å skape en fremtidsrettet allmennlegetjeneste. Dette skal imøtekomme utfordringene og bidra til realiseringen av de overordnede politiske føringene for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten.

Oslo Economics skal, i samarbeid med UiO, Institutt for helse og samfunn (HELSAM) og tilknyttede fageksperter fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin og allmennleger, gjennomføre en følgeevaluering av handlingsplanen. Hovedformålet er å undersøke i hvilken grad målene i handlingsplanen nås, og hvilke effekter tiltakene gir. Oppdraget går over fire år og resultatene vil rapporteres i årlige rapporter, før sluttrapport leveres i mai 2025.

Relevante artikler