Skipp navigasjon

Helsenæringens tilgang til offentlige laboratorier og annen infrastruktur

20.01.2021 - Helse og life science

Det har vært en uttrykt bekymring at forsknings-, utviklings- og produksjonsselskaper innen helse ikke kan gjennomføre tester og piloter på en egnet måte.  I Meld. St. 18 (2018-2019) var derfor ett av de foreslåtte tiltakene å utrede næringslivets behov og muligheter for å utnytte eventuell restkapasitet i eksisterende laboratorier og annen infrastruktur, samt å peke på mulige tiltak som kan redusere barrierene. På oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementer har Oslo Economics kartlagt restkapasitet i laboratorier og infrastruktur med relevans for private aktører innen forskning og utvikling innen helse.

Kartleggingen viser at det finnes ledig kapasitet ved laboratorier og annen infrastruktur tilhørende norske universiteter, høyskoler og sykehus, og at private virksomheter som regel kan få tilgang til offentlige laboratoriefasiliteter ved behov. Dog er kapasitet og mulighet for tilgjengeliggjøring i større grad begrenset ved sykehusene, særlig som følge av beredskapshensyn.

I tillegg har det i senere år kommet en rekke nye skreddersydde institusjoner rettet nettopp mot private brukere av forskningslaboratorier, testproduksjon og testfasiliteter. Utfordringene for tilgang til fasiliteter dreier seg hovedsakelig om mangel på helhetlig oversikt, koordinering og klare organisatoriske rammer, selv om dette også har blitt forbedret i senere år. I tillegg er det stadig behov for bedre kultur og incentiver for samarbeid med næringslivet. Forventinger vedrørende pris har også vært en faktor. Arbeidet med nytt IKT-system for booking og fakturering er relevant også for private brukere og bør sees i sammenheng med anbefalingene i rapporten.

På bakgrunn av utfordringene og sammenligning med fasiliteter i Norden og UK legger Oslo Economics frem forslag til mulige tiltak som kan bedre situasjonen ytterligere, men konkluderer med at med den senere tids tilrettelegging synes det å være andre utfordringer som er mer hemmende for private virksomheter enn manglende tilgang til laboratorier og annen infrastruktur.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler