Skipp navigasjon

Studie av bruk av lipidsenkende legemidler

08.12.2020 - Helse og life science

Oslo Economics har nylig påbegynt en studie av medikamentvalg, medikamentbytte og medikamentetterlevelse blant pasienter som blir forskrevet lipidsenkende legemidler. Undersøkelsen er basert på data fra Reseptregisteret. Dette inneholder informasjon om utlevering fra apotek av legemidler til den enkelte pasient. Vi vil presentere resultatene på en slik måte at de ikke kan tilbakeføres til enkeltpersoner. Studien gjennomføres på oppdrag fra Novartis. Det overordnede formålet med studien er å få innsikt i bruk av lipidsenkende legemidler i Norge.

Tross markert nedgang i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer, representerer sykdomsgruppen fortsatt en stor utfordring både med hensyn til sykelighet, dødelighet og kostnader i helsetjenesten. Norske studier av pasienter med etablert hjerte- og karsykdom eller risiko for dette viser at en betydelig andel av pasientene ikke når målene for LDL-nivå som er satt av norske helsemyndigheter eller europeiske faggrupper. Dette kan ha mange forklaringer, blant annet at pasientene ikke ønsker å bruke legemidler, at de som starter på lipidsenkende legemidler tar mindre dose enn forskrevet eller slutter med behandlingen, eller at legemidlene ikke har tilstrekkelig effekt. Økt kunnskap om bruk av lipidsenkende legemidler i Norge vil gi viktig informasjon for pasienter, helsepersonell, helsemyndigheter og samfunnet som helhet.

Studien skal baseres på registerdata om personer registrert i Reseptregisteret som har fått utlevert relevante legemidler i tidsperioden 2010-2019.

Prosjektslutt er 31. desember 2025.

Relevante artikler