Skipp navigasjon

Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk

14.09.2020 - Helse og life science

Oslo Economics har i samarbeid med Tyrilistiftelsen, ved Tyrili FoU, vurdert tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. En rekke studier viser at en betydelig andel av domfelte har rusmiddelproblemer, både knyttet til narkotika, medikamenter og alkohol. Cramer (2014) anslår at omlag 65 prosent av domfelte har et rusmiddelproblem ved innsettelse i fengsel. Forskning viser at rusmiddelproblematikk øker risikoen for at det begås ny kriminalitet etter endt soning. Samtidig har rusbehandlingstilbudet til domfelte i liten grad vært gjenstand for evaluering.

Våre anslag viser at under 20 prosent av de innsatte i fengsel med antatt rusproblematikk får et særlig tilrettelagt behandlingstilbud i dag. Også bruken av straffereaksjonene Program mot ruspåvirket kjøring og Narkotikaprogram med domstolkontroll (ND) synes å være lav sammenlignet med størrelsen på målgruppen. Vi peker i rapporten på at dagens tilbud har forbedringspotensial på mange områder. Domfelte med rusmiddelproblematikk har sammensatte levekårsutfordringer, og det er behov for samhandling mellom ulike sektorer og aktører for å gi gode, helhetlige og effektive tilbud. I dag oppstår det ulike samordningsutfordringer og målkonflikter som bør adresseres i den videre utviklingen av tilbudene til domfelte med rusmiddelproblematikk – særlig gjelder dette tilbudene som gis til innsatte i fengsel.

Departementene skal nå vurdere hvordan anbefalingene i rapporten kan følges opp.

Les rapporten her.

Relevante artikler