Skipp navigasjon

Kartlegging av samarbeidsformer mellom legetjenesten i kommunene og farmasøyter

24.06.2020 - Helse og life science

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging av samarbeid mellom legetjenesten i kommunen og farmasøyter. Professor i samfunnsfarmasi Anne Gerd Granås og professor i farmakologi Espen Molden har bidratt med innspill i prosessen. Oppdraget har bestått av å kartlegge dagens samarbeid i Norge, samt å beskrive arbeidet i National Health Service (NHS) England med økt bruk av farmasøyter i tverrfaglige team med allmennleger og annet helsepersonell.

Vår kartlegging tyder på at det i dag er begrenset samarbeid mellom leger og apotekfarmasøyter.  Et kjennetegn for tilfellene med vellykket samarbeid er at partene har kjennskap til hverandre og hverandres kompetanse.

Farmasøytene uttrykker at de har faglig kompetanse som i større grad enn i dag kan utnyttes for å sikre bedre legemiddelbruk. Legene er i hovedsak positive til samarbeidet med kommunefarmasøyter, mens noen leger fremhever at de er bekymret for apotekfarmasøyters kommersielle interesser. Flere av legene og farmasøytene, vi har vært i kontakt med, gir uttrykk for at det i dag mangler naturlige fysiske møtesteder, effektive digitale løsninger og gode finansieringsløsninger som understøtter samarbeid.

Vår undersøkelse peker på behov for flere initiativer for å sikre bedre samarbeidsrelasjoner mellom legetjenesten og farmasøyter. Erfaringene fra England understreker viktigheten av at farmasøyter avlaster leger heller enn at de blir en ekstra arbeidsbyrde, og at det er viktig at myndighetene bidrar til å skape gode rammer for samarbeid. I Norge er det allerede noen initiativer på gang som for eksempel fokus på tverrfaglighet på de medisinske og farmasøytiske utdannelsene.

Helsedirektoratet har offentliggjort rapporten på sin nettside.

Relevante artikler