Skipp navigasjon

Ekspertgruppens vurderinger av smitteverntiltak offentliggjort

07.04.2020 - Helse og life science

På oppdrag for Helsedirektoratet har en ekspertgruppe med medlemmer fra SSB, Norges Bank, UiO, NTNU, Oslo Economics, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helsedirektoratet utarbeidet en samfunnsøkonomisk vurdering av de iverksatte smitteverntiltakene i forbindelse med koronaepidemien. Erik Magnus Sæther har deltatt fra Oslo Economics.

Rapporten dokumenterer samfunnskostnadene i den markedsrettede delen av økonomien, offentlig sektor utenom helsetjenesten, helsetjenesten, sivilsamfunnet, samt verdien av vunnet liv og helse. Videre belyses smitteverneffekten og samfunnskostnaden av enkelttiltak.
I diskusjonen om valg av strategi er det blitt lagt vekt på vurdering av to hovedstrategier, Brems og Slå-ned. Samlet tyder ekspertgruppens scenarioer på at valget av strategi i stor grad bør avhenge av hva man tror om mulighetene til å holde epidemien nede med mindre kraftige tiltak, når den først er slått ned.

Ekspertgruppen mener det vil være mulig med en gradvis gjennomåpning av en del typer virksomheter og tilbud, der dette kan gjøres på en forsvarlig måte med vekt på smittevernhensyn. Dette vil i stor grad kunne være tilfelle for tjenester med en-til-en kontakt. Det kan også gjøres tilpasninger i flere av de eksisterende tiltakene som reduserer de samfunnsmessige omkostningene. Videre anbefales det å åpne stengte barnehager og skoler i den grad det er ansvarlig innenfor smittevernstrategien da dette er et tiltak med meget store samfunnsmessige omkostninger.

Rapporten er tilgjengelig her.

Relevante artikler