Skipp navigasjon

Anbefaler superbuss på Nedre Romerike

29.06.2017 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics har bistått Ruter med utredning av ulike løsninger for kollektivtilbud på Nedre Romerike. Utredningen vurderer ulike konsepter for kollektivbetjening av Lørenskog, Ahus, Strømmen, Lillestrøm og Kjeller i et langsiktig perspektiv. Vi har anbefalt superbuss mellom Lillestrøm og Visperud. Superbuss kjører i egen trasé, noe som innebærer bedre punktlighet, raskere kjøretid og bruk av lenger busser med økt kapasitet, enn med busser i blandet trafikk. Superbuss bør suppleres med nye busslinjer som understøtter eksisterende tog og T-bane. Samtidig bør det gjennomføres enkelte fremkommelighetstiltak for buss som reduserer forsinkelsene og gir et forutsigbart kollektivtilbud.

Superbuss vil være ett av mange tiltak som skal bidra til å nå målet om nullvekst i personbiltransport. Ved oppnåelse av nullvekstmålet og fortsatt høy befolkningsvekst vil superbuss i et 2040-perspektiv ikke ha tilstrekkelig kapasitet. Utvidelse til bybane i samme trasé og forlengelse av T-banen til Lørenskog er en mulighet for trinnvis utbygging av kapasitet i kollektivsystemet. Oslo Economics har bistått i utarbeidelsen av prissatte effekter. Arbeidet er utført i samarbeid med Sweco.

Hele rapporten kan leses på Akershus fylkeskommunes nettsider

Foto: iStockPhoto/CamelLionBaby

Relevante artikler