Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse av drosjeløyver

14.06.2017 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics har utredet de samfunnsøkonomiske hensynene som ligger til grunn for dagens behovsprøving og begrensning i antall drosjeløyver på oppdrag fra Norges Taxiforbund. Bakgrunnen for oppdraget er at ESA har avgitt en grunngitt uttalelse om at dagens løyveordning er i strid med EØS-avtalen, blant annet fordi norske myndigheter ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert behovet for en antallsregulering av løyvene.

Drosjenæringen fyller en viktig funksjon i det samlede transporttilbudet i Norge. Drosjetjenestene kan skreddersys til den enkelte kundes behov og er tilgjengelig på steder og tider som ikke betjenes av andre transporttilbud. Fra et samfunnsperspektiv er det derfor et ønske om å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet. Det innebærer også at tilbudet bør være tilgjengelig gjennom hele døgnet og til en rimelig pris.

I dag er tilgjengeligheten av drosjetjenester ivaretatt gjennom en behovsprøvet løyveordning med kjøreplikt. Kjøreplikten innebærer at løyvehaver må være tilgjengelig og betjene alle markedssegmenter innenfor sitt løyveområde. Behovsprøvingen av løyver gir til gjengjeld løyvehaver en viss skjerming mot konkurranse, og dermed i praksis en mulighet til å kryss-subsidiere eventuelle ulønnsomme turer med overskuddet fra turer i de mer attraktive markedssegmentene.

Analysen av drosjemarkedet viser at dagens behovsprøvde løyveordning har en viktig funksjon for å oppfylle målsetningen om et tilgjengelig drosjetilbud i hele landet. Dersom antallsreguleringen oppheves, vil det kunne bli behov for å innføre en alternativ kompensasjonsmekanisme eller regulering som kan sikre et tilfredsstillende tilbud i mindre lønnsomme segmenter.
Les hele rapporten her.

Relevante artikler