Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk lønnsomt å oppgradere Marinteknisk senter i Trondheim

23.05.2017 - Samfunnsøkonomisk analyse

På oppdrag fra Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har Oslo Economics sammen med Atkins kvalitetssikret (KS1) en tilpasset konseptvalgutredning (KVU) for Ocean Space Centre. Tre ulike løsninger for et nytt Marinteknisk senter (MTS) på Tyholt er vurdert, investering i hybrid- og fullskalatesting (R1), «D-Flex» og KVU-ens anbefalte konsept «Adskilte laboratorier». Vi tilråder å gå videre med «Adskilte laboratorier» uten H1) Sjøgangsbasseng og H2) Dypvannsbasseng. Dette innebærer å renovere og vedlikeholde havbassenget, slepetanken og kavitasjonstunnelen, satse på hybrid og fullskala testing, bygge ny universitetsbygning og nye kontorer, nye forsknings-, undervisnings- og studentlaboratorier og nytt K-lab og M-lab. Uten H1) Sjøgangsbasseng og H2) Dypvannsbasseng vil de forventede investeringskostnadene for «Adskilte laboratorier» reduseres fra 6,3 til 3,8 milliarder kroner, uten at den samfunnsøkonomiske nytten reduseres tilsvarende.

Til forskjell fra KVU-en finner vi at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i nytt sjøgangsbasseng og dypvannsbasseng. Vi forventer en lavere etterspørsel etter MTS sine tjenester fra havromsnæringene enn det som legges til grunn i KVU-en. Vekstprognosene for havromsnæringene som legges til grunn i KVU-en, særlig for olje- og gassnæringen, er etter vår vurdering for optimistiske. Basert på perspektivmeldingen fra 2017 legger vi til grunn at etterspørselen fra denne næringen reduseres, mens KVU-en legger til grunn at etterspørselen vil være mer enn fordoblet i 2060. For at en investering i et nytt sjøgangsbasseng og et nytt dypvannsbasseng ved MTS skulle vært samfunnsøkonomisk lønnsomt, måtte de langsiktige prognosene til næringene som etterspør disse tjenestene vært bedre eller det måtte oppstått nye havromsnæringer med tydelige og langsiktige behov for slike typer forskningstjenester. Den informasjonen som er tilgjengelig i dag, tilsier at det ikke er tilfelle.

MTS består av forskningsinstituttet SINTEF Ocean og Institutt for marin teknikk (IMT) tilhørende Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Rapport og vedlegg kan leses på Regjeringen.no.

 

Relevante artikler