Skipp navigasjon

Grenlandsbanen er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom

03.05.2017 - Samfunnsøkonomisk analyse

På oppdrag for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Oslo Economics, sammen med Atkins, kvalitetssikret (KS 1) konseptvalgutredningen (KVU) for Grenlandsbanen. Våre analyser viser at ingen av konseptene som er presentert er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Konklusjonen er den samme i sensitivitetsanalysene, der vi legger til grunn optimistiske forutsetninger om trafikkutvikling, kollektivandeler og restverdi etter 40 år. Ulike varianter av referansealternativet gjør heller ikke noen av konseptene lønnsomme. Vi kan derfor ikke anbefale noen av konseptene. Analysen av realopsjoner viser dessuten at opsjonsverdien ved å utsette beslutningen er så lav at den ikke forsvarer å holde opsjonen aktiv. Vi anbefaler derfor heller ikke at det bevilges midler til videre prosjektutvikling eller at det brukes ressurser på Grenlandsbanen ved planlegging av annen tilgrensende infrastruktur.

Rapporten kan lastes ned på regjeringen.no

Relevante artikler