Skipp navigasjon

E39 Rogfast er samfunnsøkonomisk lønnsom, men krever høye bomsatser

21.12.2016 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics har sammen med Atkins Norge gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av E39 Rogfast. Rogfast blir verdens lengste undersjøiske tunnel og består av en toløps tunnel i Boknafjorden fra Harestad i Randaberg kommune til Laupland i Bokn. Hovedtunnelen er 26,7 km lang med en 4,1 km lang tunnel opp til Kvitsøy. Vår kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag viser at E39 Rogfast har en anslått kostnad P50 på 16 600 millioner kroner og P85 på 20 100 millioner kroner. Finansieringen av prosjektet krever uvanlig høye bomsatser. Det er lav sannsynlighet for å få finansiert prosjektet i løpet av en 20 års bompengeperiode, selv om prosjektet med en bomtakst på 330 kroner er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi er skeptiske til at kvalitetsmålet er satt som lavest prioritert, da vi oppfatter at det er begrensede muligheter for å redusere noe her. Fremdriftsplanen for prosjektet er lite detaljert sammenlignet med hva man må forvente i et forprosjekt. Styring av prosjektet bør skje gjennom en egen styringsgruppe, og prosjektledelsen anses underbemannet innen enkelte områder.

Last ned rapporten her

Illustrasjon: Statens vegvesen

Relevante artikler