Skipp navigasjon

Stor andel norsk verdiskaping ved jernbaneutbygging

07.06.2016 - Samfunnsøkonomisk analyse

På oppdrag fra Jernbaneverket har Oslo Economics foretatt en kartlegging av norsk verdiskaping og sysselsetting i de to utbyggingsprosjektene Holm-Nykirke og Follobanen. Analysen er basert på inngåtte kontrakter og entreprenørenes prognoser for bruk av norsk og utenlandsk arbeidskraft og vareinnsats gjennom hele utbyggingsfasen.

Oslo Economics finner at norsk verdiskaping i utbyggingsfasen vil utgjøre 86 prosent av samlet verdiskaping i Holm-Nykirke-utbyggingen og 70 prosent av samlet verdiskaping i Follobaneutbyggingen. Dette gir norsk verdiskaping på henholdsvis 4 mrd. og 13 mrd. kroner, tilsvarende 3 300 norske årsverk i Holm-Nykirke-utbyggingen og 7 200 norske årsverk i Follobaneutbyggingen. Det er ikke vurdert om utbyggingsprosjektene fortrenger annen verdiskaping og sysselsetting i norsk økonomi.

Årsaken til en lavere andel norsk verdiskaping og sysselsetting i Follobaneutbyggingen relativt til Holm-Nykirke-utbyggingen synes særlig å være knyttet til bruk av tunnelboremaskiner fremfor sprengning av tunneler. Produksjon av tunnelboremaskinene, og kompetansen til å benytte disse, ligger i utlandet. Dette gir en høyere importandel i vareinnsatsen og høyere bruk av utenlandsk arbeidskraft.
Les hele rapporten på Jernbaneverkets hjemmesider.

Foto: Nanisimova/iStockphoto.com

Relevante artikler