Skipp navigasjon

Økte legemiddelkostnader i spesialisthelsetjenesten

08.02.2016 - Helse og life science

Spesialisthelsetjenesten vil oppleve økte legemiddelutgifter i årene fremover. Dette skyldes særlig at de regionale helseforetakene overtar finansieringsansvaret for legemidler som tidligere har vært finansiert av HELFO og at det er en betydelig tilgang til nye innovative legemidler, spesielt innen kreftområdet. Det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig behandlingspraksis og utviklingen i legemiddelpriser. Oslo Economics har bistått Helse Vest RHF i arbeidet med å sammenstille anslag.

Relevante artikler