Skipp navigasjon

Anbefaler tunnel under Oslofjorden

02.09.2015 - Samfunnsøkonomisk analyse

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med Atkins Norge gjennomført kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for kryssing av Oslofjorden. Kvalitetssikringsrapporten er en del av regjeringens beslutningsgrunnlag.

Vår analyse viser at det er behov for, og samfunnsøkonomisk lønnsomt, å bygge ny fast forbindelse over Oslofjorden. Den beste traséen å investere i er i sør, og vi anbefaler å gå videre med tunnel mellom Moss og Horten.

I tillegg viser våre analyser at en ny bruløsning for rv. 23 er samfunnsøkonomisk lønnsomt gitt en bompengesats på under 60 kroner, men det kan finnes bedre løsninger for rv. 23 i samme trasé som brualternativet. Vi anbefaler å skrinlegge planene for nytt tunnelløp på dagens Oslofjordtunnel.

Les hele rapporten på Regjeringen.no

Relevante artikler