Skipp navigasjon

Hvordan gjøre strømmarkedet mer oversiktlig for folk?

05.07.2023 - Konkurranse, marked og regulering

Mange forbrukere opplever sluttbrukermarkedet for strøm som uoversiktlig, og enkelte har inngått ugunstige og tidvis kostbare avtaler. Oslo Economics har på vegne av Barne- og familiedepartementet vurdert konsekvenser av en rekke foreslåtte tiltak for å forbedre forbrukervennligheten i sluttbrukermarkedet for strøm. I rapporten vurderer vi konsekvenser av ulike tiltak for å avhjelpe informasjonsproblemene i strømmarkedet. Vi vurderer både kortsiktige og langsiktige effekter på markedet, konkurransen og insentivene til produktutvikling samt konsekvensene for myndighetene ved utforming og implementering av regelverk.

Foreslåtte tiltak omhandler regulering av egenskapene ved tilbudte strømavtaler og markedsføringen av slike avtaler. Tiltaket som vurderes å ha størst positiv effekt med begrensede kostnader, er opplysningsplikt om risiko ved avtaler, noe som vil redusere informasjonsasymmetrien og gi forbrukerne et bedre beslutningsgrunnlag.

Vi foreslår å vurdere klargjøring av bestemmelser i gjeldende regelverk og styrket kommunikasjon til markedsaktører om gjeldende regelverk. Økt håndheving av dagens regelverk og sanksjonering av overtredelser forventes å bidra til økt etterlevelse av regelverket og redusert informasjonsasymmetri i markedet. Det påpekes imidlertid at reguleringer knyttet til avtaletyper og markedsføring kan være utfordrende å utforme for å unngå utilsiktede virkninger.

Les rapporten her.

Relevante artikler