Skipp navigasjon

Kunnskapsoppsummering om nytten av e-helseløsninger 

15.03.2023 - Innovasjon og IKT

Hva får samfunnet igjen i form av bedre helse og sparte ressurser ved å investere i e-helse? Det har vi undersøkt i en rapport for Direktoratet for e-helse, hvor vi har oppsummert kunnskap om bruk og nytte av utvalgte e-helseløsninger. Løsningene det gjelder er portalen Helsenorge, Kjernejournal, E-resept, Helsenettet, Grunndata, HelseID og Velferdsteknologisk knutepunkt.

Vi har identifisert mangler i kunnskapen og peker på konkrete tiltak for å utvide kunnskapsgrunnlaget. Selv om det finnes relativt omfattende og grundige nytteanalyser av flere av løsningene, er disse gjerne utarbeidet i tidligfase. Det er i liten grad gjennomført evalueringer av løsningene, og det er derfor ikke belyst hvorvidt tidligfasevurderinger viser seg å stemme med faktiske nyttevirkninger etter noen tids bruk.

Basert på funnene mener vi at det bør vurderes et mer systematisk analyseforløp knyttet til e-helseløsninger. Det bør fortsatt utarbeides gode samfunnsøkonomiske analyser ved investeringsbeslutninger. Disse analysene bør også utgjøre nullpunktsmålinger for senere evalueringer, som bør gjennomføres etter hvert som løsningene er helt eller delvis innført. I arbeidet med planlegging av gevinstrealisering bør det utarbeides konkrete indikatorer for bruk, kvalitet og nytte, og disse indikatorene bør på en systematisk måte måles og tilgjengeliggjøres. 

Rapporten er tilgjengeliggjort her.

Kontakt
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard
Relevante artikler