Skipp navigasjon

Hvordan utløse mer privat finansiering til forskning, utvikling og innovasjon?

04.11.2022 - Innovasjon og IKT

I Norge er det et politisk mål at investeringer i forskning og utvikling (FoU) skal utgjøre 3 prosent av BNP. I dag finansierer det offentlige forskning og utvikling for i overkant av 40 milliarder kroner (ca. 1 prosent av BNP), som er svært høyt i internasjonal sammenheng. Det er ikke realistisk at det offentlige skal bære all veksten som trengs for å nå 3-prosentmålet. Dette medfører at målet må nås ved bruk av andre, nye finansieringskilder og -former, primært fra private kilder, men også gjennom nytenkning om offentlig-privat samarbeid. Videre favner FoU, teknologiutvikling og innovasjon (FoUI) over et vidt spekter av prosjekter, fra grunnforskning til kommersialisering av ny teknologi. Et annet argument for å bruke andre, nye finansieringskilder og -former er behovet for mer pluralisme i finansieringskilder til FoUI-prosjekter. På oppdrag fra Norges Forskningsråd, skal Oslo Economics og NIFU drøfte mulighetene for å utløse nye finansieringsstrømmer til FoUI.

I prosjektet skal vi beskrive dagens situasjon, for så å identifisere hva som er hindringer for å utløse mer finansiering til FoUI. Dette innebærer å kartlegge eksisterende mekanismer for å mobilisere privat kapital til FoUI, samt identifisere forutsetningene for å utløse mer samspill mellom ulike finansieringsstrømmer. Vi skal også undersøke hvilke muligheter som ligger i de eksisterende virkemidlene og kartlegge nye mekanismer, strukturer eller instrumenter. Vi er særlig interessert i å oppdage former for blandet finansiering som utløser privat kapital som ikke utløses gjennom dagens ordninger.

Dette prosjektet går til en viktig del av det samfunnsøkonomiske faget, og løsningen på problemet avhenger av riktig samfunnsøkonomisk forståelse av hva problemet er. Dersom det er for lite finansiering i FoUI i forhold til hva samfunnet trenger, betyr det at det er markedssvikter. Det kan være positive eksternaliteter, som betyr at nytten av investeringen overstiger den gevinsten en investor får. Da kan det offentlige bidra med subsidier for å øke finansieringen av FoUI. Det kan også være at FoUI-prosjekter kjennetegnes av asymmetrisk informasjon, der en investor må ha god kunnskap om prosjektet og prosjektets deltagere for å vurdere om det er verdt å investere. I det tilfellet er det særlig aktuelt med virkemidler som bidrar til å redusere investorenes risiko, som ved former for spleisefinansiering (blended finance) der risiko kan minskes ved for eksempel at det private får avkastning først.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler