Skipp navigasjon

Hva er effekten av Innovasjon Norges tjenester på norske bedrifters salg og lønnsomhet?

17.10.2022 - Innovasjon og IKT

Oslo Economics, i samarbeid med NIFU, har nylig inngått en rammeavtale om måling av effektindikatorer i Innovasjon Norges mål- og resultatstyringssystem.

Innovasjon Norges hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter. I 2013 ble det innført et nytt mål- og resultatstyringssystem som setter overordnede mål og konkretiserer et sett med indikatorer som skal bidra til å belyse om selskapet oppnår sine målsetninger. De ulike indikatorene kan deles inn i to grupper: effekt- og resultatindikatorer.

Effektindikatorene indikerer hvorvidt Innovasjon Norges virksomhet gir positive samfunnsøkonomiske effekter i form av merverdiskaping og økt produktivitet sett i forhold til sammenliknbare bedrifters utvikling. Kunnskapsgrunnlaget for de ulike effektindikatorene er Effektundersøkelsen, som skal produsere estimater på vekst innenfor følgende områder: salg, verdiskaping, produktivitet, antall ansatte og lønnsomhet.

Oslo Economics har fra tidligere en rammeavtale med Innovasjon Norge om måling av resultatindikatorer gjennom Kundeeffektundersøkelsen, som sier noe om hvilke virkninger Innovasjon Norges bistand har utløst hos kunden (f.eks. endring i kompetanse eller addisjonalitet gjennom utløsing av nye prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført). Innovasjon Norge er den største av de norske næringsrettede virkemiddelaktørene og tilbyr finansieringstjenester, rådgivnings- og kunnskapstjenester og nettverk- og profileringstjenester til norske bedrifter. Sammen med blant annet Forskningsrådet og SIVA, er Innovasjon Norge en del av det samlede næringsrettede virkemiddelapparatet som skal bidra til oppfyllelse av overordnede mål for næringspolitikken.

Oslo Economics gjennomfører jevnlig oppdrag for det næringsrettede virkemiddelapparatet og har en unik forståelse for samspillet mellom aktører og effekten av ulike virkemidler.

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler