Skipp navigasjon

Hvordan få bedre samarbeid om bevaring av kulturmiljøer?

23.11.2022 - Ressurser og bærekraft

I 2020 ble det fastsatt nye mål i kulturmiljøpolitikken. Målene omhandler engasjement, bærekraft og mangfold. Riksantikvaren, som er ansvarlig for at de nye målene nås, har satt i gang arbeidet med å lage nye strategier for samarbeid om bevaring av kulturmiljøer. Bevaringsstrategiene anses som det viktigste virkemiddelet for å oppnå målene for kulturmiljøpolitikken.

Å få til godt samarbeid på tvers av etater, virkemidler og interessenter er en viktig problemstilling på mange områder i samfunnet. Klimakampen har gjort det særlig aktuelt å få til slikt samarbeid. Bevaring av kulturmiljøer er også i seg selv et klimatiltak, for eksempel er det mye lavere utslipp knyttet til gjenbruk av eldre bygg fremfor å bygge nye bygg. Bevaring av kulturmiljøer ivaretar også kunnskap om bygge- og gjenbruksmetoder som vi kan lære av for å skape mer klimavennlige bygg.

Som et ledd i Riksantikvarens arbeid med nye bevaringsstrategier skal Oslo Economics nå gjennomføre en kartlegging og vurdering av samarbeid og virkemiddelbruk for utvalgte tematiske bevaringsstrategier på oppdrag for Riksantikvaren. Kartleggingen skal identifisere barrierer for samarbeid og foreslå aktuelle tiltak for å redusere disse barrierene. Gjennom intervjuer med ulike interessenter skal Oslo Economics undersøke hvordan det samarbeides i dag, mellom hvem, og hva som oppleves som barrierene for samarbeid. Videre vil vi undersøke om det er andre sektorer der man har lyktes med samarbeid, for å se om det er mulig å ta lærdom derifra.

Oslo Economics og prosjektteamet har tidligere jobbet med og undersøkt samarbeidsprosesser i andre sektorer, og har lang erfaring med kartlegginger. Oslo Economics har også tidligere utredet barrierer knyttet til næringsvirksomhet i utgangspunkt med kulturminner på oppdrag for Norsk Kulturarv.

Relevante artikler