Skipp navigasjon

Kan offentlige innkjøp bidra til en grønnere skipsfart?

06.09.2022 - Ressurser og bærekraft

Kan det offentlige bruke sin innkjøpsmakt for å bidra til økt grønn konkurransekraft innen skipsfarten og dermed reduserte klimautslipp? Det skal Oslo Economics, i samarbeid med Transportutvikling AS, bistå Miljødirektoratet mfl. med å svare på.

Offentlig sektor kjøper et stort omfang av varer og tjenester som transporteres på sjø, vei og bane. Den norske transportsektoren står for mer enn halvparten av utslippene fra det som kalles ikke-kvotepliktig sektor. Skal Norge lykkes med å nå sine klimamål er det av stor betydning å redusere utslippene fra denne sektoren. Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, sammenlignet med 2005, samt å overføre 30 prosent av godstransport over 300 km til bane og sjø innen 2030.

Miljødirektoratet, sammen med DFØ, Sjøfartsdirektoratet og Statens Vegvesen, har fått i oppdrag å utrede klimakrav i offentlige innkjøp av sjøtransporttjenester, med sikte på innføring av krav i 2023. Oslo Economics vil bidra inn i utredningen med å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om hvordan klimahensyn i offentlige anskaffelser kan påvirke utslipp fra sjøtransporten knyttet til disse anskaffelsene. Mer konkret, skal Oslo Economics kartlegge hvilke type varer som det offentlige kjøper som fraktes på skip, hvilke typer skip som frakter disse varene og hva klimagassutslippene er fra skipene. Bulkskip som frakter last til store byggeprosjekter (stein/pukk o.l.) vil trolig være den mest relevante skipskategorien. Basert på de identifiserte skipene vil vi vurdere mulighetsrommet for å redusere utslippene på kort og lang sikt, samt effektene av å bare stille krav til skip og ikke andre transportformer.

Vi gjennomfører oppdraget i samarbeid konsulent- og rådgivningsselskapet Transportvikling som har sitt spesialfelt innenfor transport og logistikk, spesielt maritime problemstillinger innen flere maritime segmenter. Oslo Economics har lang erfaring med å bistå offentlige oppdragsgivere og myndigheter på anskaffelsesområdet, og utreder jevnlig tiltak for å nå offentlige mål på anskaffelsesområdet.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler