Skipp navigasjon

Bør staten opprette et eget klimafond?

15.02.2022 - Ressurser og bærekraft

Et statlig klimafond kan kutte klimautslipp ifølge en nylig offentliggjort rapport fra Oslo Economics. Klimafondet før innrettes som et risikoavlastende tiltak for fornybar energi i utviklingsland. Regjeringen-Solberg fulgte opp utredningen med å opprette et bilateralt statlig fond. Fondet forvaltes av Norfund.

Kullkraft står for klimagassutslipp i utviklingsland

Kullkraftproduksjon alene står for rundt 30 prosent av verdens klimagassutslipp. I OECD er trenden at kullkraftproduksjon reduseres. Likevel forventes det en øking i kullkraftproduksjonen i utviklingsland frem mot 2030. I rapporten beskrev vi hvilke og sammensatte årsaker til at kullkraft fremdeles velges.

Tiltak kan redusere finansiell risiko

Fornybarprosjekter som solkraft, vindkraft og er ofte relativt kapitalintensive. Høy finansiell risiko bidrar til at kapitalintensive kan være mindre lønnsomme enn kullkraft i utviklingsland.

Utredningen viser at reduksjon av finansieringskostnaden for fornybar energi kan bidra til å utløse addisjonelle fornybarprosjekter. Dette kan fortrenge fossil kraftproduksjon og dermed redusere klimautslipp.

Vurderte ulike innretninger

Utredningen konkluderte med at tiltak for å løse denne utfordringen bør inneholde elementer av risikoavlastning eller subsidier. Oslo Economics så på ulike modeller for å løse dette rent praktisk.

Vår vurdering var at den beste klimavirkningen oppnås enten gjennom et ideelt multilateralt tiltak eller gjennom et risikoavlastende bilateralt tiltak.

Utredningen anbefalte å velge et risikoavlastende bilateralt tiltak dersom regjeringen også ønsket å vektlegge hensynet til nærings- og kompetanseutvikling i Norge.

Vi pekte på både Norfund og Eksfin som mulige aktører som kunne forvalte et slikt tiltak.  Flere praktiske forhold taler for Norfund, blant annet Norfunds utviklingspolitiske hovedmål.

Mandatet til et nytt klimafond bør begrenses til land der kullkraft kan fortrenges, kapitalmarkedene er umodne og energipolitikken kan hensyntas.

Nylig offentliggjort

Oslo Economics gjennomførte utredningen i samarbeid med Rystad Energy og The Governance Group i andre halvdel av 2020 og starten av 2021.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler