Skipp navigasjon

Oslo Economics bistår Strømnettutvalget i tre prosjekter

07.02.2022 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics, i samarbeid med Sweco, gjennomfører for tiden tre prosjekter for Olje- og energidepartementet. Prosjektene skal bidra inn i arbeidet til Strømnettutvalget, et utvalgt som skal vurdere utviklingen av strømnettet. En viktig oppgave for utvalget blir å foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Arbeidet vil kunne bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet.

Et prosjekt omfatter retningslinjer for kabling og konsesjonsprosesser i utvalgte land. I dette oppdraget skal vi lage et sammenligningsgrunnlag av sjø-, jordkabel og luftledning for utvalgte spenningsnivå. Sammenligningen skal brukes til å vurdere om det er behov for å endre gjeldende retningslinjer for kabling av kraftledninger. I oppdraget skal vi også lage en oversikt over konsesjonsprosessene i utvalgte andre land for å kunne sammenligne dette med den norske prosessen.

Et annet prosjekt tar for seg prissignaler til brukerne av strømnettet og prising av beslaglagt og reservert kapasitet. Den første delen er en utredning av prissignaler generelt og hvordan prissignaler brukes i andre land. Her skal vi gjøre en vurdering av teoretiske og praktiske løsninger på utfordringene ved å balansere fremtidig tilbud og etterspørsel av strømnett. Del to er en utredning av omfanget og verdien av beslaglagt og reservert kapasitet spesielt. I denne delen skal også brukerbetaling for ikke-utnyttet og reservert kapasitet utredes.

Det siste prosjektet tar for seg prosessanalyse knyttet til strømnettanlegg. I oppdraget skal vi kartlegge og beskrive prosessen og tidsbruk i de ulike leddene fra behov for økt nettkapasitet oppstår til et konsesjonsgitt anlegg er i drift. Vi skal også identifisere og foreslå tiltak som kan redusere samlet tidsbruk i prosessen, samt vurdere konsekvensene av de ulike tiltakene.

Alle prosjektene skal ferdigstilles i starten av 2022. Videre vil prosjektene brukes inn i arbeidet til Strømnettutvalget.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler