Skipp navigasjon

Markedskartlegging av omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel

07.02.2022 - Ressurser og bærekraft

I Norge er det krav om at en viss andel av alt drivstoff som selges til veitrafikk, såkalt autodiesel eller bilbensin, skal være biodrivstoff, jf. produktforskriften § 3-3. Omsetningskravet er fra 1. januar 2021 på 24,5 prosent. Ikke-veigående maskiner og andre kjøretøy som benytter anleggsdiesel (avgiftsfri diesel) er i dag ikke gjenstand for et slikt omsetningskrav. Regjeringen har uttalt at de tar sikte på å innføre et omsetningskrav for biodiesel i anleggsdiesel fra 2022, som fram mot 2030 økes til samme nivå som i veitrafikken. Et slikt krav er forventet å føre til en økning i prisen på anleggsdiesel. Med bakgrunn i dette har vi på oppdrag for Miljødirektoratet gjennomført en kartlegging av markedet for anleggsdiesel og vurdert effekten av en økning i prisen på anleggsdiesel for ulike aktører.

Utredningen viser at konsekvensene av innføring av et omsetningskrav for biodiesel i anleggsdiesel vil være begrenset for de fleste næringer. For de fleste store forbrukere av anleggsdiesel utgjør anleggsdiesel en liten andel av totale kostnader og/eller virksomhetene har mulighet til å velte en eventuell kostnadsøkning over på sine kunder. Skogbruk skiller seg imidlertid ut. Beregninger for utvalgte virksomheter viser at kostnader til anleggsdiesel kan utgjøre en betydelig andel av totale driftskostnader for skogsentreprenører. I hvilken grad skogsentreprenørene vil føre økte drivstoffkostnader over på sine kunder avhenger blant annet av konkurransen og eierstruktur i skogsentreprenørmarkedet. Innføring av et omsetningskrav kan ha betydelig effekt på lønnsomhet og konkurranseevne til virksomhetene i denne næringen.

Rapporten fra arbeidet er tilgjengelig her.

Relevante artikler