Skipp navigasjon

Kunnskapsgrunnlag for areal- og kraftkrevende virksomhet i Rogaland

30.11.2021 - Ressurser og bærekraft

På oppdrag for Rogaland fylkeskommune skal Oslo Economics utarbeide et kunnskapsgrunnlag om areal- og kraftkrevende virksomhet i Rogaland. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til å vurdere mål og ambisjoner knyttet til denne typen virksomhet i fylkeskommunen, og drøfte mulige veivalg fremover.

Rogaland kan ha gode forutsetninger for etablering av ny areal- og kraftkrevende virksomhet, slik som batterifabrikker, hydrogenfabrikker, datasentre, landbasert oppdrettsnæring e.l. Felles for disse næringene er at de har et stort areal- og kraftbehov, og at de potensielt kan komme i konflikt med andre interesser og viktige samfunnsmål.

For å vurdere mulighetene for areal- og kraftkrevende virksomhet i regionen, har Rogaland fylkeskommune startet arbeidet med en regionalplan for nettopp dette. Et første steg i arbeidet, er å skape et felles kunnskapsgrunnlag og en felles situasjonsforståelse for aktører og interessenter i fylket. Det er denne delen av prosessen Oslo Economics skal bidra med. Kunnskapsgrunnlaget skal dekke fire hovedtemaer:

  • Næringspotensial og offentlige virkemidler
  • Arealtilgang og miljøkonflikter
  • Kraft og utvikling av kraftsystemet
  • Kompetanse og kompetansebehov

Kunnskapsgrunnlaget vil utarbeides med involvering av relevante aktører og interessenter i regionen, slik som offentlige myndigheter, næringsaktører, miljøvernorganisasjoner og andre lokale interessenter. Prosjektet ferdigstilles ved utgangen av januar 2022.

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler