Skipp navigasjon

Ex-post-analyse av priseffekter ved fusjoner: Oslo Economics mottar forskningsmidler fra Konkurransetilsynet

11.11.2021 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics mottar forskningsmidler for prosjektet «An ex-post analysis of merger price effects: The case of the Telia/Tele2 merger in the Norwegian market for mobile telecommunications» fra Konkurransetilsynet gjennom det alminnelige prisreguleringsfond.

Oppkjøp og fusjoner kan føre til både økte og reduserte priser. Priser kan øke som følge av styrket markedsmakt, og de kan falle som følge av effektivitetsgevinster (som kan redusere marginalkostnader og i sin tur priser). Ettersom økte priser reduserer konsumentenes velferd, er vurderinger av hvilken effekt som dominerer helt sentrale i konkurransepolitikken.

Prosjektet sikter mot å kvantitativt evaluere priseffektene for de involverte partene i fusjonen mellom TeliaSonera (i dag Telia) og Tele2 i det norske telekommunikasjonsmarkedet i 2015. Prosjektet vil bidra til å evaluere tilsynets avgjørelser (Konkurransetilsynet godkjente fusjonen med vilkår) og til mer åpenhet rundt effekter av fusjonskontroll. Videre vil en ex-post-analyse belyse i hvilken grad utfallet ved fusjoner sammenfaller ved analyser gjennomført før fusjonen samt gi empirisk innsikt som kan benyttes som informasjonsgrunnlag i fremtidige konkurranseøkonomiske vurderinger av oppkjøp og fusjoner.

Oslo Economics har ved to tidligere anledninger mottatt forskningsmidler fra det alminnelige prisreguleringsfond. Begge disse prosjektene utvikler verktøy for ex-ante-evaluering av oppkjøp og fusjoner. Ett arbeid er publisert i Review of Industrial Organization (lenke), og det andre arbeidet kan leses som working paper (lenke).

Ytterligere informasjon om tildelingen kan leses på Konkurransetilsynets nettsider.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler