Skipp navigasjon

Evaluering av insentivordningen for film- og serieproduksjoner

01.06.2021 - Evalueringer

Insentivordningen er en tilskuddsordning som gir refusjon til store internasjonale film- og serieproduksjoner som helt eller delvis produseres i Norge. På oppdrag for Norsk filminstitutt (NFI) har Oslo Economics evaluert ordningens måloppnåelse.

Evalueringen har undersøkt i hvilken grad ordningen har resultert i en økning i antall store internasjonale filmer og serier produsert i Norge, i hvilken grad ordningen bidrar til å styrke norsk filmnæring, og i hvilken grad ordningen bidrar til økonomisk aktivitet og økonomiske gevinster for Norge. Oslo Economics har også vurdert hvor konkurransedyktig ordningen er sammenlignet med lignende ordninger. Evalueringen baserer seg på intervjuer med sentrale aktører i bransjen, samt tilgjengelig litteratur, statistikk og regnskapstall.

Rapporten viser at insentivordningen har fungert etter hensikten på mange områder. Den har bidratt til å tiltrekke flere store internasjonale produksjoner til Norge, til å styrke filmnæringen og til å øke erfaring og kompetanse i norsk filmbransje. Ordningen har videre stimulert til økt økonomisk aktivitet, både i filmbransjen og i ulike næringer i regionene hvor produksjonene har foregått. Vi har ikke vurdert om ordningen har bidratt til å fremme norsk kultur, historie og natur, da dette ikke har vært en del av vårt mandat.

Det er usikkert om ordningen er lønnsom for Norge ut fra et rent næringsøkonomisk perspektiv. Vi har gjort en illustrerende eksempelberegning av hvor store skatteinntekter kjøpene fra utenlandske film- og serieproduksjoner gir for Norge. Deretter har vi sammenlignet de anslåtte skatteinntektene med tilskuddene som gis. Våre beregninger viser at det er usikkert om de direkte skatteinntektene er høyere enn tilskuddskostnaden. Ordningen vil likevel være lønnsom for «AS Norge» dersom kjøpene bidrar til å utnytte ledig kapasitet i næringene der kjøpene skjer, og dersom det oppstår ringvirkninger av en viss betydning. Insentivordningen i Norge er i hovedsak noe svakere enn sammenlignbare ordninger i andre land. Likevel har ordningen hvert år siden lansering hatt flere kvalifiserte søkere enn det er midler til.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler