Skipp navigasjon

Rom for bedre samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp

22.03.2021 - Offentlig sektor

Kjøp av varer, tjenester og bruttoinvesteringer til kommunesektoren tilsvarer om lag 40 prosent av den samlede ressursbruken i kommunesektoren. Innkjøp er dermed en svært viktig funksjon i kommunesektoren og avgjørende for kommuner og fylkeskommuners evne til å løse sine oppgaver på en god måte.

Oslo Economics, Inventura og Nivi Analyse har gjennomført en utredning av samordning av kommunale og fylkeskommunale innkjøp på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vår kartlegging viser at ca. 70 prosent av landets kommuner deltar i til sammen 36 formaliserte, helhetlige innkjøpssamarbeid. I tillegg til de formaliserte, helhetlige innkjøpssamarbeidene deltar kommuner og fylkeskommuner i andre typer samarbeid. Med andre typer samarbeid menes alle samarbeid som ikke har et helhetlig innkjøpsmandat, mangler formalisering og/eller felles ressurser.

Vår samlede vurdering er at dagens bruk av innkjøpssamarbeid i kommunesektoren i hovedsak er hensiktsmessig for kommunene og fylkeskommunene som inngår i dem. Samtidig ser vi enkelte forbedringspunkter, og kommer dermed med følgende fem anbefalinger for hvordan innkjøpssamarbeid kan bidra til enda bedre oppnåelse av målene for innkjøp i kommunesektoren:

  • Små kommuner bør som hovedregel delta i formaliserte, helhetlige samarbeid
  • Ved innkjøpssamarbeid bør kommunene og fylkeskommunene ha oppmerksomhet på kjente suksessfaktorer slik som felles behov og god kontraktsoppdeling
  • Kommuner og fylkeskommuner bør ha tilgang til ulike typer samarbeid. Hvilke typer samarbeid som er relevante avhenger blant annet av behov, leverandørmarked og tilgang til kompetanse og kapasitet
  • Nasjonale avtaler bør benyttes der dette er egnet
  • Nettverks- og veiledningsaktiviteten bør økes. Det er blant annet behov for økt kunnskap om eksisterende samarbeid og nærliggende innkjøpsmiljøer og tilgang til ulike typer informasjon og veiledning.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler