Skipp navigasjon

Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked for strøm

11.02.2021 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics har på oppdrag for Reguleringsmyndigheten for Energi i NVE (RME) gjennomført en kartlegging av utfordringer i sluttbrukermarkedet for strøm, og har gitt anbefalinger til mulige tiltak som kan bidra til et mer velfungerende marked. Vi fant at flere forhold gjør det krevende for kundene å orientere seg i sluttbrukermarkedet for strøm, og at informasjonsproblemet sannsynligvis påvirker pris­konkurransen negativt. Videre fant vi at gjeldende regulering til en viss grad imøtekommer utfordringene, men at den på en del områder er uklar eller håndheves i for liten grad. Vi foreslår derfor ulike tiltak som kan bidra til bedre informasjon og et mer effektivt sluttbrukermarked for strøm.

Om oppdraget
Oppdraget gikk ut på å vurdere hvordan reguleringer og andre tiltak sammen kan bidra til et mer velfungerende sluttbrukermarked, og hvordan myndighetene kan bidra til at forbrukerne velger strømavtale basert på et bedre informasjonsgrunnlag. Konkret ønsket RME følgende vurderinger:

  • En kartlegging av hovedutfordringer for kundene i dagens sluttbrukermarked
  • En vurdering av i hvilken grad utfordringene kan løses innenfor gjeldende regelverk
  • Forslag til tiltak for et mer effektivt sluttbrukermarked for strøm.

Som et tilleggsoppdrag til utredningen har vi også vurdert hvordan dagens ordning med frivillig gjennom­fakturering påvirker konkurransen og forbrukernes informasjonsgrunnlag, og hvordan endringer i ordningen vil kunne påvirke disse hensynene positivt eller negativt. Prosjektet ble gjennomført i perioden august til desember 2020.

Kundene står overfor et informasjonsproblem som sannsynligvis påvirker priskonkurransen negativt
Vi finner at det er flere forhold ved markedet som til sammen gjør det vanskelig for forbruker å skaffe seg et tilstrekkelig godt informasjonsgrunnlag til å kunne sammenlikne produkter og gjøre gode valg av avtaler. Informasjonsproblemet er relatert til grunnleggende egenskaper ved markedet og produktet, men også aktørenes handelspraksis, utforming av avtalevilkår og generell tilpasning til dagens rammer for konkurransen i markedet.

De ulike utfordringene vi identifiserer i sluttbrukermarkedet for strøm er ikke unike – en viss grad av informasjonsasymmetri vil være til stede i de fleste markeder, uten at det må være et problem for konkurransen. Samlet sett fremstår likevel informasjonsproblemet i sluttbrukermarkedet for strøm å være relativt fremtredende. Våre analyser av markedsindikatorer indikerer også at priskonkurransen i markedet er mindre hard enn en del karakteristika ved markedet skulle tilsi. Dette tyder på at informasjonsproblemet som kundene står overfor bidrar til å svekke priskonkurransen og fører til at kundene betaler mer for strømmen enn nødvendig.

Gjeldende regulering er ikke tilstrekkelig for å løse utfordringene
Gjeldende regulering og virkemidler setter rammer for konkurransen i sluttbrukermarkedet. Vår gjennomgang av dagens regulering viser at det eksisterer regelverk eller praksisdokumenter som i ulik grad imøtekommer alle de identifiserte utfordringene som kundene står overfor. Det er altså ikke noen åpenbare hull i regelverket, eller helt uregulerte områder. Imidlertid ser vi at regelverket på en del områder er uklart og at det ikke håndheves i tilstrekkelig grad. Vi foreslår derfor flere tiltak som myndighetene kan gjennomføre for å bidra til et mer effektivt marked og til at kundene kan fatte beslutninger på et bedre informasjonsgrunnlag.

Vi foreslår flere tiltak som kan bidra til et mer effektivt marked
En effektiv regulering av sluttbrukermarkedet innebærer en balansegang mellom å regulere nok til å sikre kundene tilstrekkelig informasjon slik at de kan opptre rasjonelt, og forhindre villedende praksis, men samtidig ikke så mye at det går på bekostning av effektivitet, etablering og innovasjon i markedet.

Anbefalte tiltak omfatter både presisering av dagens regelverk og styrket håndheving og sanksjonering ved brudd, men også innføring av nye reguleringer og tiltak som skal bidra til å redusere informasjonsproblemene i markedet. Vi anbefaler innføring av krav til standardisert prisopplysning i markedsføring og på faktura, krav om enkelt tilgjengelige prislister på aktørenes nettsider og justering av prisportalen. Krav om separat fakturering av nettleie og strøm kan også bidra til å gi forbrukerne bedre informasjon og styrke konkurransen, men vi har ikke vurdert de samlede virkningene av et slikt tiltak.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler