Skipp navigasjon

Evaluering av primærhelseteam

29.01.2021 - Evalueringer

I samarbeid med Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for distriktsmedisin har Oslo Economics nylig levert tredje statusrapport i den femårige følgeevalueringen av utprøvingen av primærhelseteam («PHT»). Evalueringen gjennomføres på oppdrag fra Helsedirektoratet, og pilotprosjektet er forankret i Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste.

Forsøket med PHT prøver ut teamorganisering med fastleger, sykepleiere og helsesekretærer og to alternative finansieringsmodeller (honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen) ved 17 fastlegekontor i 9 kommuner. Målet med følgeevalueringen er å måle effekten av PHT på pasientenes fysiske og psykiske helse, brukertilfredshet samt bruk av helse- og omsorgstjenester. Evalueringen skal også belyse hvordan tiltaket påvirker samhandlingen med andre deler av helse- og omsorgstjenestene, og det skal gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse som gir en helhetlig vurdering av tiltakets nytte- og kostnadsvirkninger. Hovedtemaet i den tredje rapporten er effekter for pasientene som følges opp av PHT.

Evalueringen viser at i underkant av 10 000 listeinnbyggere, rundt ti prosent av listeinnbyggerne ved legekontorene i forsøket, har fått oppfølging fra PHT siden oppstart i 2018. Videre viser evalueringen at PHT bidrar til endringer i hvordan pasientarbeidet på fastlegekontoret foregår. Kvalitative funn tyder på at pasienter som er blitt fulgt opp av PHT over tid, opplever økt kontinuitet, tilgjengelighet og mestring av egen helsetilstand. Spørreundersøkelser og registerdatastudier gir foreløpig mer begrensede indikasjoner på tydelige effekter for målgruppen og for listeinnbyggere generelt. En mulig forklaring på dette er at det trolig vil ta tid før vi kan se slike effekter.

Rapporten er publisert på regjeringens nettside og kan leses her.

Relevante artikler