Skipp navigasjon

Utredning av alternativer for måling av veglysanlegg

04.01.2021 - Ressurser og bærekraft

Alt uttak av kraft fra nettet skal i prinsippet måles med godkjent måler. Fra og med 1. januar 2019 er hovedregelen at målingen skal skje ved bruk av AMS-målere. Mye av dagens veglys ble bygget på en tid da det var mindre fokus på, og mulighet for, å måle strømutvekslingen. Derfor er det mange veglysanlegg som ikke er tilrettelagt for at det skal kunne installeres en AMS-måler, uten at det må gjøres større ombygginger. Kostnaden for å tilrettelegge for måling kan være svært høy, samtidig som strømforbruket til veglyset kan være lavt og forutsigbart. For en del veglysanlegg kan det derfor virke lite forholdsmessig å skulle tilrettelegge for AMS-måling. For å spare kostnader, og for å fornye vegbelysningen, har noen veglyseiere og nettselskap installert nye lysarmaturer med integrerte målere, og brukt såkalt armaturmåling som en alternativ målemetode.

På vegne av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har Oslo Economics gjennomført en utredning om måling av det umålte veglyset i Norge. Formålet med utredningen var å kartlegge alternative metoder for måling av umålte veglysanlegg, samt vurdere hvordan overgang til måling av dagens umålte veglys kan gjøres på en mest mulig hensiktsmessig måte. I rapporten identifiserer vi virkninger ved ulike metoder for måling av det umålte veglyset, og vurderer for ulike tilfeller av veglysanlegg hvilke metoder som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Vår vurdering er at både AMS og armaturmåling kan være det kostnadsmessig rimeligste alternativet for måling, avhengig av kjennetegn på veglysanlegget og lokale forhold. Vi har vurdert at AMS er den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme metoden for nye veglysanlegg, anlegg som er tilrettelagt for måling, anlegg med tilknytningspunkt i et lite tilknytningsskap og i noen tilfeller der tilknytningspunktet er i nettstasjonen. Armaturmåling vurderes som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet der det er flere veglyseiere med felles tilknytningspunkt, der veglysarmaturer henger med tenntråd på distribusjonsnettet, samt noen tilfeller der anlegget har tilknytningspunkt i nettstasjonen. Armaturmåling er i disse tilfellene vurdert som mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn AMS, både fordi kostnadene ved AMS kan bli svært høye og armaturmåling har andre positive virkninger på veglysnettet. For en del veglysanlegg som for eksempel består av ett eller svært få armaturer, som har et strømforbruk som det er enkelt å estimere og/eller som få personer nyttiggjør seg av, vil det fortsatt kunne være lønnsomt å estimere strømforbruket heller enn å måle det.

Les mer om rapporten her.

Relevante artikler