Skipp navigasjon

Prosessevaluering av Vi inkluderer!

21.10.2019 - Evalueringer

Oslo Economics har fått i oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering av inkluderingsprosjektet Vi inkluderer! på vegne av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vi inkluderer! er et partssamarbeid i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet, partene i arbeidslivet og NAV, og har som mål å bidra til økt arbeidsinkludering for personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Prosjektet er en del av regjeringens inkluderingsdugnad.

Oslo Economics skal følge prosessen med å implementere Vi inkluderer! i tre pilotfylker, og vil underveis i prosjektet vurdere hvorvidt det er mulig å gjøre endringer for å oppnå god måloppnåelse. Prosjektets endringsteori (Theory of Change) skal dokumenteres og videreutvikles ettersom implementeringen skjer, og prosessevalueringen vil videre vurdere om prosjektet blir implementert som planlagt og om dette ventes å føre til ønsket resultat. I slutten av prosjektet vil vi utarbeide vurderinger og anbefalinger for samlet måloppnåelse og potensiell videreføring av prosjektet. Vi vil benytte både kvantitative data fra NAV, spørreundersøkelser og dybdeintervjuer for å vurdere om man lykkes med å få økt arbeidsinkludering.

Oslo Economics vil arbeide med prosjektet til mars 2021, og vi gleder oss til å ta fatt på et svært viktig og samfunnsaktuelt tema.

Les mer om Vi inkluderer! på regjeringen sine nettsider.

Relevante artikler