Skipp navigasjon

Oslo Economics presenterer ex-post-analyser av fusjonseffekter på seminar hos Konkurransetilsynet

22.03.2019 - Innovasjon og IKT

Oslo Economics deltok på seminar om ex-post-fusjonsevalueringer hos Konkurransetilsynet i Bergen den 13. mars. Elias Braunfels presenterte foreløpige funn på forskningsprosjektet «An ex-post analysis of merger price effects – The case of the TeliaSonera/Tele2 merger in the Norwegian market for mobile telecommunications». Analysen undersøker empirisk hvordan priser i mobilmarkedet ble påvirket av TeliaSonera (i dag Telia) sitt oppkjøp av Tele2, som ble godkjent på vilkår i februar 2015.

Prosjektet bidrar til å evaluere Konkurransetilsynets avgjørelser og til mer åpenhet rundt effekter av fusjonskontrollen. Videre belyser ex-post-analyser i hvilken grad utfallet ved fusjoner sammenfaller ved analyser gjennomført før fusjonen, i tillegg til å gi empirisk innsikt som kan benyttes som informasjonsgrunnlag i fremtidige konkurranseøkonomiske vurderinger av oppkjøp og fusjoner.

Prosjektet er finansiert gjennom «Det alminnelige prisreguleringsfond», som forvaltes av Konkurransetilsynet. Oslo Economics har ved to tidligere anledninger mottatt forskningsmidler fra det alminnelige prisreguleringsfond. Begge disse prosjektene utvikler verktøy for ex-ante-evaluering av oppkjøp og fusjoner. Ett arbeid er publisert i Review of Industrial Organization, og det andre arbeidet er tilgjengelig i Konkurransetilsynets forskningsrapportserie.

Les mer om Oslo Economics sitt arbeid innen konkurranseøkonomi her.

Relevante artikler