Skipp navigasjon

Evaluering av statens innkjøpssenter

21.01.2019 - Offentlig sektor

Oslo Economics og Inventura har sammen evaluert Statens innkjøpssenter. Statens innkjøpssenter ble opprettet i 2016 som en fireårig prøveordning, og skal inngå og forvalte fellesavtaler på vegne av sivile virksomheter i statlig sektor.  Alle sivile virksomheter i statsforvaltningen er obligatorisk omfattet av innkjøpsordningen, men virksomhetene kan velge fravalg i enkeltkonkurranser.

Evalueringen skal bidra inn i en vurdering av om innkjøpssenteret skal videreføres. Evalueringsrapporten ble overlevert til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i et møte hos Difi 16. januar 2019.

Målet med innkjøpssenteret er mer profesjonelle, effektive og enkle innkjøpsprosesser, samt bedre og gunstigere innkjøp. Sentrale rammeavtaler forventes å medføre lavere priser, reduserte transaksjonskostnader, økt bruk av elektronisk handel og bedre regelverksetterlevelse.

Det er tidlig å evaluere innkjøpssenteret, siden de fellesavtalene senteret har inngått kun har vart i kort tid. Vi finner likevel at Statens innkjøpssenter allerede nå har medført betydelige positive virkninger.

Evalueringen viser at Statens innkjøpssenter oppfyller målene som er satt. Fellesavtalene har medført reduserte innkjøpskostnader for staten, og reduserte transaksjonskostnader når vi ser samlet på de statlige virksomhetene og leverandørene. I tillegg har innkjøpssenteret høy kvalitet i anskaffelsesprosessene, og senteret har gjennom dette blant annet bidratt til regelverksetterlevelse og ivaretakelse av samfunnshensyn.

Vi finner ikke at de syv inngåtte fellesavtalene har negative virkninger for konkurransen i de relevante markedene. Vi finner heller ikke at kvaliteten på varene og tjenestene som anskaffes er redusert sammenlignet med situasjonen før fellesavtalene. Dermed har opprettelsen av Statens innkjøpssenter medført kun positive virkninger for samfunnet.

Vi har beregnet en årlig nettogevinst for samfunnet på i størrelsesorden 200 millioner kroner. Dette er basert på de statlige virksomhetenes opplevde prisreduksjon på de avtalene som har virket en stund. Statens innkjøpssenter har egne analyser som tilsier en enda høyere prisgevinst.

Evalueringen har også gått ut på å vurdere om det er behov for å gjøre endringer i innkjøpssenterets innretning. Vår vurdering er at det bør inngås flere fellesavtaler, ettersom erfaring fra andre nordiske land viser at offentlige innkjøpssentre kan håndtere større volum. Senteret må få økt sin ressurstilgang for å ivareta disse nye avtalene. Ordningen med mulighet for fravalg bør videreføres, men fravalg bør måtte begrunnes.

Her kan du lese hele evalueringen av Statens innkjøpssenter

Les mer om rapporten og intervju med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i Dagens Næringsliv

Relevante artikler