Skipp navigasjon

Utredning av en permanent løsning for småflyvirksomheten i Østlandsområdet

11.01.2019 - Transport og logistikk

Oslo Economics og Vista Utredning har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet en permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet. Utredningen er en direkte oppfølging av strategien for småflyvirksomheten i Norge, som regjeringen la fram i 2017.

Den fremtidige situasjonen for småflyvirksomheten i Østlandsområdet er usikker. Kjeller flyplass, som i dag er den største småflyplassen på Østlandet, kan bli stengt for småflyaktivitet når Forsvaret avvikler sin aktivitet i 2023. Nedleggelsen av Rygge Sivile Lufthavn i 2016 har begrenset tilgangen for småfly ved lufthavnen, og i Hokksund og på Hamar kan flyplassene måtte vike for henholdsvis jernbane og boliger.

Vår analyse viser at en permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet kan oppnås både med konsentrert innsats mot én flyplass og med spredt innsats mot flere flyplasser. Vi har for ulike løsninger vurdert kvaliteten på tilbudet for småflygerne (brukernytten), kostnader ved tiltaket, øvrige samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadseffekter samt usikkerhet. Hvilken løsning som kommer best ut avhenger av hvor høyt brukernytten vektes i forhold til kostnadene ved å innføre tiltaket.

Med en høy vekting av brukernytten anbefaler vi at det tilrettelegges for at Eggemoen ved Hønefoss blir et permanent tilholdssted for småflyaktivitet i Østlandsområdet. Dersom brukernytten tillegges mindre vekt, anbefaler vi en løsning der innsatsen spres over flyplassene Jarlsberg, Rakkestad og Rygge. Vi anbefaler ikke at det bygges en helt ny flyplass for småflyaktiviteten på Østlandet.

Les sak og last ned rapporten på regjeringen.no.

Relevante artikler