Skipp navigasjon

Ny evalueringsrapport fra Oslo Economics viser at tilskuddsordning har ført til mer bredbåndsbygging i distriktene

04.10.2017 - Innovasjon og IKT

Oslo Economics, Norsk Telecom og Simonsen Vogt Wiig har gjennomført evaluering av den nasjonale støtteordningen for utbygging av bredbånd. Oppdraget er gjennomført på oppdrag for Nasjonal kommunikasjonskyndighet (Nkom). Støtteordningen skal bidra til at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og bedre tilbudet av høyhastighetsbredbånd (NGA-dekning) i spredtbygde områder. Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og forplikter norske myndigheter til å få den evaluert.

Evalueringen viser at ordningen på en sikker og effektiv måte i all hovedsak er gjennomført i tråd med ESAs vedtak. Utbyggingsprosjektene skjer i størst grad i områder som mangler grunnleggende dekning. Evalueringen viser at økningen har kommet i områder som sannsynligvis ikke ville blitt bygget ut på rene kommersielle vilkår. Den tyder også på at den økte dekningen har bidratt til å realisere forbrukerfordeler, i form av at flere har anskaffet bredbånd eller benyttet seg av et bedre tilbud. Støtteordningen er gjennomført på en måte som sikrer stor grad av kostnadseffektivitet. Det pekes imidlertid på at Nkom kunne ha stilt krav til informasjonskilde, for eksempel eiendomsregister for å verifisere antall husholdninger som oppgis i søknadene til Nkom. Det kommer også fram at kostnadseffektiviteten kunne vært bedre, dersom kommunene hadde informert bedre om tildelingskriterier i en del av de lokale anbudskonkurransene. Evalueringen konkluderer med at virkemiddelet Norge har valgt ved å finansiere utbygging av bredbånd i områder som anses som kommersielt ulønnsomme, anses å være det mest relevante sammenlignet med alternativer som skatteinsentiver eller tilskudd direkte til sluttbrukere.

Evalueringsrapporten viser at tilskuddsordningen i liten grad har fortrengt private investeringer. Ordningen har fungert i for få år til at det har vært mulig å se positiv effekt på befolkningsutvikling, arbeidsplasser eller næringsutvikling i tilskuddskommunene. Det er derimot dokumentert positive effekter på produksjonen av digitale kommunale tjenester.
Til tross for at fiberteknologi kan ha blitt favorisert i en del anbudskonkurranser, har risikoen for konkurransevridende effekter vært liten.

Last ned og les rapporten i sin helhet på Nkoms nettsider.

Relevante artikler