Skipp navigasjon

Ny rapport om etableringshindringer i norsk dagligvaresektor

03.10.2017 - Konkurranse, marked og regulering

I samarbeid med Oeconomia har Oslo Economics på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utredet etableringshindringer i norsk dagligvaresektor.

Konsentrasjonen på grossist- og detaljistleddet i norsk dagligvaresektor har økt gjennom flere år. Generelt svekkes konkurransen i takt med økt konsentrasjon, og konkurransen kan særlig være skadelidende dersom det er utfordrende for nye aktører å tre inn i et allerede konsentrert marked.
Formålet med rapporten har vært å identifisere vesentlige etableringshindringer i det norske dagligvaremarkedet, samt vurdere om det er mulig å lempe disse. Slike tiltak kan også ha konsekvenser på andre områder, for eksempel på konkurransen mellom de etablerte aktørene og for andre politikkområder. Disse drøftes også i rapporten.

Stordriftsfordeler i innkjøp – at kjeder med store volumer oppnår mer fordelaktige betingelser enn kjeder som kjøper mindre volumer – fremstår som den mest betydningsfulle etableringshindringen. Dette innebærer at en potensiell ny aktør må ekspandere hurtig for å oppnå konkurransedyktige innkjøpsbetingelser fra leverandørene. Etableringshindringen forsterkes ved at knapphet til attraktive butikklokaler vanskeliggjør ekspansjon for en liten aktør.

Lempningsmuligheter i utgangspunktet er begrensede, da det i en vesentlig grad er strukturelle forhold ved dagligvaremarkedet som vanskeliggjør etablering. Imidlertid vurderes tiltak som reduserer stordriftsfordeler i innkjøp å ha størst effekt på sannsynligheten for etablering i dagligvaresektoren. Tiltak som vi anser å ha størst effekt er tiltak som øker konkurransen på leverandørleddet. Her vil spesielt en nedbygging av importvernet og deregulering av landbruket være tiltak som kan øke konkurransen på leverandørleddet – og gjennom dette redusere (men ikke eliminere) stordriftsfordeler i innkjøp for kjedene. Slike tiltak har imidlertid betydelige konsekvenser for blant annet norsk landbruk.

Videre peker rapporten på at nye aktører innen netthandel til dags dato trolig har størst potensial til å utøve et konkurransepress på de tradisjonelle dagligvarekjedene.

Last ned og les rapporten i sin helhet her: Etableringshindringer i dagligvaresektoren

Relevante artikler