Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse om leveringsplikt og nettleieavregning

01.03.2017 - Ressurser og bærekraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med innføring av ny kundesentrisk markedsmodell for sluttbrukermarkedet for elektrisitet. Dette innebærer at sluttbrukerne kun skal måtte forholde seg til én aktør og én faktura ved kjøp av strøm, ulikt dagens ordning hvor sluttbruker forholder seg til både kraftleverandør og nettselskap hver for seg. I den forbindelse har Oslo Economics gjort en samfunnsøkonomisk analyse av modeller for leveringsplikt og nettleieavregning for NVE.

Leveringsplikten er plikten nettselskapene har til å kjøpe strøm til kunder som ikke aktivt har inngått en kraftavtale. I dag ligger denne plikten til nettselskapene. I en kundesentrisk markedsmodell, hvor kraftleverandører vil være primær kundekontakt, vil det sannsynligvis være samfunnsøkonomisk lønnsomt å overføre leveringsplikten fra nettselskap til kraftleverandører. En forutsetning er imidlertid at leveringspliktige kraftleverandører har rett til å anmode nettselskap om stenging av strømmen ved mislighold. Dersom leveringspliktig aktør ikke kan anmode om stenging, vil andel mislighold og inkassokostnader sannsynligvis øke betydelig.

Elhub er en datahub som skal omfatte alle måledata for strøm i Norge. Elhub vil fungere som et bindeledd mellom nettselskap og kraftleverandører. Våre analyser viser at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte ansvaret for nettleieavregning fra nettselskapene til Elhub, forutsatt at tariffstrukturen vil være mer harmonisert enn i dag.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler