Skipp navigasjon

Oslo Economics har utredet utbygging av InterCity Dovrebanen

26.01.2017 - Transport og logistikk

Oslo Economics har bistått Jernbaneverket med å utarbeide forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av InterCity-strekningen Sørli-Hamar-Brumunddal. InterCity-strekningen Sørli-Hamar-Lillehammer er én tre InterCity stekninger som skal bygges ut med dobbeltspor. Vurdering og anbefaling av ulike stasjonsplasseringer på Hamar har vært en sentral problemstilling. Anbefalingen i konsekvensutredningen er å flytte dagens stasjonsplassering til området ved Vikingskipet (alternativ K3). Oslo Economics har hatt ansvaret for analyse av prissatte konsekvenser, i tillegg til vurdering av lokale og regionale effekter og av andre samfunnsmessige virkninger. Oslo Economics var underleverandør til Rambøll/Sweco.

Rapporter kan lastes ned på Bane NORs nettsider (Jernbaneverkets etterfølger).

Relevante artikler