Skipp navigasjon

Konsekvenser ved overføring av ansvar for kjøp av regionale flyruter

21.09.2016 - Offentlig sektor

Regionale flyruter betegner de flyrutene staten subsidierer gjennom kjøp av forpliktelse til offentlig tjenesteyting (FOT) fra flyselskaper. Formålet med kjøp av regionale flyruter er å sikre et godt flytilbud der det ikke finnes grunnlag for bedriftsøkonomisk lønnsom drift. De regionale flyrutene er hovedsakelig lokalisert i de tre nordligste fylkene og i Sogn og Fjordane. Årlig tilskudd til regionale flyruter i 2015 var 699 millioner kroner.

Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet konsekvensene av å overføre ansvaret for kjøp av regionale flyruter fra statlig til regionalt (fylkeskommunalt) forvaltningsnivå.

Det finnes flere måter å organisere kjøp av flyruter regionalt. Vi har i rapporten utredet flere varianter av tilskuddsordninger, gjennomføringsmodeller og samarbeidsløsninger. Vår vurdering er at tilskudd til kjøp av regionale flyruter bør gis som frie midler, dersom ansvaret skal overføres. Dermed vil regionene stå fritt til å prioritere mellom fly-, samferdsel- og andre tiltak. Tilskuddene kan gis gjennom særskilt fordeling, basert på historiske bevilgninger.

Konsekvensene av en ansvarsoverføring er blitt vurdert etter to hovedkriterier:

  • Hvilken organisering gir riktig prioritering av regionale flyruter sett opp mot andre tiltak?
  • Hvilken organisering gir et gitt flyrutetilbud til lavest mulig kostnader for det offentlige?

Vår analyse viser at hvilken organisering, statlig eller regional, som gir mest effektiv prioritering av midler avhenger av om gevinstene med prioritering mellom regionale tiltak er større enn gevinstene med prioritering mellom statlige tiltak. Lander man på at en regional modell gir en mest effektiv prioritering, må en vurdere dette opp mot en viss økning i offentlige kostnader, sammenlignet med en statlig organisering.

Rapporten er ute på høring og tilgjengelig på Samferdselsdepartementets sider.

Relevante artikler