Skipp navigasjon

Bypakke Nord-Jæren samfunnsøkonomisk ulønnsom

01.09.2016 - Transport og logistikk

Oslo Economics har sammen med Atkins Norge gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av styringsunderlaget og kostnadsoverslaget for Bybakke Nord-Jæren, der vi også har vurdert om hovedtiltakene i bypakken er samfunnsøkonomisk lønnsomme. De planlagte hovedtiltakene i Bypakke Nord-Jæren består av:

  • En sykkelstamveg langs E39 mellom Stavanger og Sandnes via Forus
  • Bussveien, et sammenhengende, høykvalitets bussystem på Nord-Jæren
  • Transportkorridor vest, fra Sømmevågen via Sundekrossen til Finnestadgeilen
  • Utbygging av E39 på strekningene Ålgård-Hove og Smiene-Harestad

Vi anslår at bompengegrunnlaget i bypakken er 31,5 mrd. kroner. Anslaget er 4 mrd. høyere enn Statens vegvesens anslag. Dersom alle identifiserte tiltak i porteføljen skal gjennomføres er det 56 prosent sannsynlighet for at anleggene er nedbetalt i 2031. Dersom bompengeperioden utvides med ytterligere fem år er det 90 prosent sannsynlighet for at hele porteføljen er finansiert. Det er liten sannsynlighet, under 15 prosent i 2027, for at garantien blir overskredet.

Trafikkgrunnlaget er likevel for lite, og forventede kapasitetsproblemer i trafikksystemet for små, til at noen av hovedtiltakene i bypakken kan regnes som samfunnsøkonomisk lønnsomme. Heller ikke de delene av tiltakene som gir høyest nytte er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Bussveien er det hovedelementet i bypakken som koster mest og er mest ulønnsomt målt i netto nåverdi. Dersom en velger trolleybuss blir Bussveien enda mer ulønnsom, fordi trolley krever ytterligere infrastrukturinvesteringer som heller ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Målt i netto nytte per budsjettkrone kommer Transportkorridor vest dårligst ut. Tiltaket har en lavere investeringskostnad og en mindre negativ netto nytte enn både Bussveien og E39-tiltakene, men samfunnet taper mer enn 1 krone for hver krone investert i Transportkorridor vest.

Dersom en skal prioritere mellom tiltakene i bypakken blir det en prioritering mellom ulønnsomme prosjekter. Å prioritere mellom ulønnsomme prosjekter basert på samfunnsøkonomiske nytte er krevende, siden et ulønnsomt prosjekt per definisjon ikke bør realiseres. Dersom en likevel ønsker å realisere prosjektene bør en velge de prosjektene samfunnet taper minst på. Det vil typisk være de minste prosjektene. Det minste av hovedtiltakene i Bypakke Nord-Jæren er Sykkelstamvegen. Dette tiltaket gir minst negativ netto nytte, og også minst negativ netto nytte per budsjettkrone. For sykkelstamvegen anbefaler vi en kostnadsramme på 1 050 MNOK (P85 fratrukket kuttliste) og en styringsramme på 890 MNOK (P50), alt i 2016-kroner.

Rapportene kan lastes ned her: http://bypakken.no/?id=86689

Relevante artikler