Skipp navigasjon

Analyse av konkurranse i godstransportmarkedet

16.04.2015 - Konkurranse, marked og regulering

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Oslo Economics gjennomført en mikroøkonomisk studie av konkurranseflatene mellom ulike godstransportformer. Formålet med oppdraget har vært å identifisere delmarkeder med stort potensial for overføring av gods fra vegtransport til sjø- og jernbanetransport. Rapporten finner at konkurransen mellom transportformene på overordnet nivå er begrenset, men at det finnes delmarkeder hvor konkurransen mellom ulike transportformer spiller en betydelig rolle.

I tillegg til en analyse for å karakterisere konkurranseflatene vurderer rapporten effekten av fire ulike tiltak som kan iverksettes for å overføre gods fra veg til sjø/bane. Blant annet vurderes potensielle effekter av avgiftsendringer for vegtransport og investeringer i kvalitetsforbedringer for jernbane. På grunn av begrenset konkurranse mellom transportformene forventes totale volumeffekter av tiltak å være relativt små. Særlig gjelder dette avgiftsendringer for vegtransport. Likevel vil tiltak forventes å ha en betydelig effekt i delmarkeder hvor relevante konkurranseflater er identifisert.

Les rapport og omtale fra Samferdselsdepartementet her.

Relevante artikler